Vulnerabilities (CVE)

Filtered by vendor Componentspace Subscribe
Total 1 CVE
CVE Vendors Products Updated CVSS v2 CVSS v3
CVE-2022-45597 1 Componentspace 1 Saml 2023-03-30 N/A 9.8 CRITICAL
ComponentSpace.Saml2 4.4.0 Missing SSL Certificate Validation.